บริการด้านบัญชีและภาษี

บริการด้านบัญชีและภาษี

รับจัดทำบัญชีและภาษีอากร รายเดือน/รายปี
รับปิดงบ งบด่วน งบย้อนหลัง

รับทำบัญชี รายเดือน รายไตรมาส รายปี ตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป ด้วยโปรแกรม บัญชีสำเร็จรูปที่กรมสรรพากรยอมรับ

อัตราค่าบริการรับทำบัญชีและภาษี (รายเดือน)
เริ่มต้นเพียง  3,000 บาท
** ค่าบริการบัญชี   ขึ้นอยู่กับจำนวนของเอกสารและความซับซ้อนของกิจการ  ปรึกษาฟรีก่อนตัดสินใจ


งานบริการบัญชีรายเดือน
- ให้คำแนะนำปรึกษาด้านบัญชี-ภาษีและการจัดเก็บเอกสารขั้นพื้นฐานในการบันทึกบัญชี
- วิเคราะห์รายการเอกสารเพื่อประกอบการบันทึกบัญชีรายได้ ค่าใช้จ่าย การปรับปรุงบัญชี และรายงานทางบัญชีต่างๆ ครบถ้วนตามกฎหมายบัญชีและกรมสรรพากรกำหนด
จัดทำ
- จัดทำเอกสารประกอบการลงบัญชี ,สมุดบัญชีต่างๆ และรายงานต่างๆ ทางบัญชี
- จัดทำบัญชีสมุดรายวันซื้อ, สมุดรายวันขาย, สมุดรายวันรับ,สมุดรายวันจ่าย,สมุดรายวันทั่วไป
- จัดทำบัญชีแยกประเภททั่วไป สินทรัพย์, หนี้สิน,ส่วนของเจ้าของ,รายได้,ค่าใช้จ่าย
- จัดทำบัญชีแยกประเภทย่อย เงินฝากธนาคาร,เช็ค,ลูกหนี้,เจ้าหนี้,
- จัดทำทะเบียนสินทรัพย์  คำนวณค่าเสื่อมราคาให้กับบริษัท
- บันทึกรายการบัญชีตามมาตรฐานการบัญชี ด้วยระบบโปรแกรมบัญชีที่ได้มาตรฐานของกรมสรรพากร
- จัดเรียง จัดเก็บ สรุปผล วิเคราะห์เปรียบเทียบ
- ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ทำบัญชีให้แก่ธุรกิจของท่าน


งานบริการภาษีรายเดือน
- ให้คำปรึกษาด้านบัญชี, ภาษีอากร และประกันสังคมที่เกี่ยวข้องกิจการ
จัดทำ
- จัดทำและยื่นภาษีเงินได้ หัก ณ ที่จ่าย (ภ.ง.ด.1)
- จัดทำและยื่นภาษีเงินได้ หัก ณ ที่จ่าย (ภ.ง.ด.2)
- จัดทำ และยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหัก ณ ที่จ่าย (ภ.ง.ด.3)
- จัดทำและยื่นภาษีเงินได้นิติบุคคลหัก ณ ที่จ่าย (ภ.ง.ด.53)
- จัดทำรายงานภาษีซื้อและรายงานภาษีขายประจำเดือน
- จัดทำและยื่นแบบแสดงรายการภาษีมูลค่าเพิ่ม ภ.พ.30
- จัดทำและยื่นแบบแสดงรายการภาษีมูลค่าเพิ่ม ภ.พ.36
- จัดทำและยื่นภาษีธุรกิจเฉพาะ    (ภ.ธ. 40)
- ชำระภาษีผ่านทางอินเตอร์เน็ต

ด้านประกันสังคม
- จัดทำและยื่นแบบการนำส่งเงินสมทบประกันสังคมรายเดือนอัตราค่าบริการรับทำบัญชีและภาษี (รายปี)  ปิดงบ  งบย้อนหลัง
เริ่มต้น 8,000 บาทต่อปี

งานบริการรายปี
- จัดทำงบทดลอง, กระดาษทำการ
- จัดทำงบแสดงฐานะการเงิน, งบกำไรขาดทุน
- จัดทำหมายเหตุประกอบงบการเงิน และรายละเอียดประกอบงบการเงิน
- ยื่นงบการเงิน DBD e – Filing ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
- จัดทำใบนำส่งงบการเงินต่อกระทรวงพาณิชย์ (สบ.ช.3)
- จัดทำงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
- จัดทำบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น บอจ.5
- ยื่นสำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นประจำปี
- จัดทำรายการปรับปรุงทางภาษีอากร
- จัดทำประมาณการกำไรสุทธิครึ่งปีและแบบแสดงรายการภาษีเงินได้นิติบุคคลครึ่งปี ภ.ง.ด.51
- จัดทำแบบแสดงรายการภาษีเงินได้นิติบุคคลปลายปี ภ.ง.ด.50
- ยื่นงบการเงิน e – Filing ต่อกรมสรรพากร
- ชำระภาษีผ่านทางอินเตอร์เน็ต
- จัดทำแบบแสดงรายการภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ภ.ง.ด.1ก.
- จัดทำแบบคำนวณค่าจ้าง ตามแบบ กท.20 ก
- จัดทำและยื่นแบบ ภ.ง.ด. 90, 91, 94 สำหรับบุคคลธรรมดา
- ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ทำบัญชีให้แก่ธุรกิจของท่าน
- จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เพื่อตรวจสอบให้ตรงตามมาตรฐานการสอบบัญชีทั่วไป

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์