บริการจดทะเบียนธุรกิจ

บริการจดทะเบียนธุรกิจ

บริการด้านจดทะเบียน (ค่าบริการเริ่มต้น 3,000 บาท)

จดทะเบียนบริษัท/ห้างหุ้นส่วน
จดทะเบียนตั้งบริษัท
- บริการจองชื่อนิติบุคคล
- บริการจัดเตรียมแบบฟอร์มจดทะเบียน
- บริการจดทะเบียนจัดตั้งบริคณห์สนธิและจดตั้งบริษัท
- บริการขอเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร
- บริการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
- บริการให้คำปรึกษาทางด้านจดทะเบียน
- บริการรับส่งเอกสาร

จดทะเบียนตั้งห้างหุ้นส่วนฯ
- บริการจอง ชื่อนิติบุคคล
- บริการจัดเตรียมแบบฟอร์มจดทะเบียน
- บริการจดทะเบียนจัดตั้งห้างฯ
- บริการขอเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร
- บริการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
- บริการให้คำปรึกษาทางด้านจดทะเบียน
- บริการรับส่งเอกสาร

จดเปลี่ยนแปลงกรมพัฒนาธุรกิจฯ
- จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงที่อยู่ / จดทะเบียนเปลียนแปลงกรรมการ / อำนาจกรรมการ
- เปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ / แก้ไขวัตถุประสงค์ / รายชื่อผู้ถือหุ้น / เพิ่มทุน / ลดทุน
- เปลี่ยนแปลงที่อยู่ / เพิ่ม(ลด) สาขา / เปลี่ยนประเภทการประกอบกิจการ
- จดทะเบียนเลิก  และจดทะเบียนชำระบัญชีกิจการ

จดเปลี่ยนแปลงสรรพากร
- จดเปลี่ยนแปลงที่อยู่ / เพิ่ม(ลด) สาขา /เปลี่ยนประเภทการประกอบกิจการ

ขึ้นทะเบียนประกันสังคม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์