บริการรับวางระบบบัญชี

บริการรับวางระบบบัญชี

บริการรับวางระบบบัญชี
วางระบบบัญชี และการควบคุมภายใน ( Internal Control )
- เพื่อลดงานที่ซ้ำซ้อนของลูกค้าทำให้เสียทรัพยากรและเวลาในการทำงาน
- ทำให้ระบบเอกสารและระบบการทำงานของลูกค้ามีความชัดเจน
- ทำให้เกิดการแบ่งแยกหน้าที่ และความรับผิดชอบของพนักงานแต่ละคนชัดเจน
- เพิ่มระบบการควบคุมภายในที่จำเป็น เพื่อป้องกันการทุจริต
- เพื่อทำให้การบริหารงานมีประสิทธิภาพ
- ทำให้เจ้าของธุรกิจสามารถมีเวลาพักผ่อนมากขึ้น และให้ระบบเป็นตัวควบคุมการทำงาน

ออกแบบเอกสาร
- ใบเสนอราคา
- ใบแจ้งหนี้
- ใบวางบิล
- ใบส่งของ
- ใบกำกับภาษี
- ใบเสร็จรับเงิน
- ใบขอซื้อ
- ใบสั่งซื้อ
- เอกสารสำคัญอื่น ๆ ที่กรมสรรพากรยอมรับ

ขั้นตอนการทำงาน
- เข้าไปทำความเข้าใจลักษณะธุรกิจ และการทำงานในเชิงลึกของลูกค้า
- ออกแบบขั้นตอนการทำงานใหม่ รวมทั้งเอกสารที่เกี่ยวข้อง
- อบรมพนักงานของบริษัทลูกค้า ให้เข้าใจถึงการทำงานในแบบใหม่
- ติดตามผลการทำงาน และปรับปรุงการทำงานใหม่ให้ดีขึ้น
- จัดทำ Workflow ของการทำงาน รวมถึงระบุ Control ที่สำคัญ
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์