บริการรับทำเงินเดือน

บริการรับทำเงินเดือน

บริการรับทำเงินเดือน  Payroll Service  
ค่าบริการเริ่มต้น 3,500 บาท/เดือน ( จำนวนพนักงานไม่เกิน 35 คน ) เพิ่ม 50 บาท/คน/เดือน

1. ทะเบียนประวัติ
จัดทำทะเบียนประวัติพนักงาน เข้าใหม่,ลาออก,และงานทะเบียนอื่นๆ
2. คำนวณเงินเดือน
คำนวณเงินเดือน โอที ขาด ลา มาสาย ภาษี ประกันสังคมและกองทุนฯ
3. เตรียมรายงาน
สรุปเงินเดือน
รายงานภาษี -แบบภาษี ภ.ง.ด.1
รายงานประกันสังคม -แบบประกันสังคม
รายงานกองทุน
รายงานธนาคาร
4. ยื่นแบบออนไลน์
บริการยื่นแบบออนไลน์ทุกหน่วยงาน เช่น งานภาษี ประกันสังคม กองทุน และธนาคาร
5. ข้อมูลสิ้นปี
จัดเตรียมข้อมูลสำหรับยื่นแบบ
ภ.ง.ด.91
ภ.ง.ด.1ก
หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ตามมาตรา 50 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร
จัดทำข้อมูล กท.20 ก.
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์