บริการของเรา

บริการของเรา

4 รายการ
รับจัดทำบัญชีและภาษีอากร รายเดือน/รายปี รับปิดงบ งบด่วน งบย้อนหลัง
บริการด้านจดทะเบียน บริษัท ห้างหุ้นส่วน เปลี่ยนแปลงกรม พัฒนาธุรกิจฯ ฯลฯ
วางระบบบัญชี และการควบคุม ภายใน ( Internal Control ) ลดงานที่ซ้ำซ้อน
จัดทำทะเบียนประวัติพนักงาน คำนวณเงินเดือน ยื่นแบบออนไลน์ ทุกกหน่วยงาน
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์